Обществена поръчка

Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект, ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч

Възложител: Община Челопеч, бул. Трети март №1, България 2087, Челопеч, Тел.: 07185 2550, E-mail: ob_chelopech@chelopech.org, Факс: 0359 71069913 Интернет адрес/и: Основен адрес (URL): www.chelopech.org. Адрес на профила на купувача (URL): https://chelopech.org/?page=3346.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/07/2019