Обществена поръчка

Проектиране – Изпълнителят следва да изготвя работен инвестиционен проект за обекти детска ясла „Палавници“ и детска ясла „Вълшебство“. Строителство – СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект, предмет на настоящата поръчка. Упражняване на авторски надзор.

Възложител: Столична община

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/09/2019