Обществена поръчка

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”. Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по ново строителство на благоустрояване, доставка, монтаж, упражняване на авторски надзор на съоръжения за детски площадки за деца до 3 години и от 3 до 12 г. и свързаното с тях изготвяне на инвестиционен проект. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на проектиране, строителство и авторски надзор за всеки един обект. Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, са детайлно описани в „Техническа спецификация” по Приложение № 1.

Възложител: Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Свилен Раднев, България 8600, Ямбол, Тел.: 04 6681439 ; 04 6681113, E-mail: radnev@yambol.bg, Факс: 04 6662247

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/08/2019