Обществена поръчка

Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив.

Възложител: ОУ „Стоян Михайловски”, ул. Константин Геров № 45, За: Елена Караманова - юрист, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 692437, E-mail: ou_st.mihaylovski@oustmihaylovski.com, Факс: 032 692437

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Ограничена процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/07/2019