Обществена поръчка

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м., находяща се в НК2-БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020“. Целта е създаването на нова научна лаборатория. Новата лаборатория е предвидено да се обособи в съществуващата сграда, състояща се от Блок А, Основно тяло и Блок Б, т.е. ще се използва ненгажирана площ в „Основното тяло“ и допълваща площ. Новата лаборатория ще се изгради на кота (±0,00=594,75) при запазване на съществуващата строителна конструкция от колони, греди и покривна конструкция. Стените по всички оси (4-3, 4-4, 4-2) като вътрешни разпределителни и по фасадни по оси (А-0, Б, Б1) се запазват.

Възложител: Институт по физика на твърдото тяло "Академик Георги Наджаков"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/09/2019