Обществена поръчка

Прод.от Раздел II.1.1)… по ОПРР 2014-2020г., по проц.BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“по три обособени позиции“. Обществ.поръчка е насочена към въвеждане на енергоспестяв.мерки,с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в три жилищни сгради на територията на гр.М.Търново.С изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще се достигнат по-добри експлоатац.характеристики на сградите в обхвата на интервенция,което значително ще намали експлоатац.разходи за същите и ще допринесат за удължаването на техния жизнен цикъл. Изпълнен.на СМР,за реконструкция,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност,на многоф.жилищни сгради в к-с„Майор Вишняев“,на територ.на гр.М.Търново,ще доведе до подобряв.на енергийната ефективност на три сгради. Пълната информация относно обхвата,обема и изискван.към изпълн.на общ.поръчка за всяка сграда е подробно описана и регламент.в Технич.специф.неразделна част от документац.публик.в Профила на купувача.

Възложител: Община Малко Търново

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/08/2019