Обществена поръчка

„Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник“ по Проект „Красива България“

Възложител: Община Брезник, ул. Елена Георгиева 16, За: Иван Бъчваров - заместник кмет, България 2360, Брезник, Тел.: 07751 2434, E-mail: obshtina_breznik@abv.bg, Факс: 07751 3845

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

31/07/2019