Обществена поръчка

Предмет на настоящата поръчка е извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за следните сгради с административни адреси: гр.Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ №19; гр.Хасково, ул. „Стефан Стамболов“№11 и гр.Хасково, ул. „Кавала“№3. 1.) Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ №19 с идентификатор 77195.711.75.1 по данни на собствениците е построена през 1970г. Представлява монолитна скелетна стоманобетонова. Състои се от един вход, със 12 бр. жилища. Застроена площ по кадастрална карта 196 кв.м. Разгънатата застроена площ на сградата по ЗУТ съгласно схеми на самостоятелни обекти за: Сграда с административен адрес: гр.Хасково, ул. “Стефан Стамболов

Възложител: Община Хасково

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/08/2019