Обществена поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на проект на Общ устройствен план на Община Вършец“, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да разработи Общ устройствен план на община Вършец в две фази: Първа фаза – Предварителен проект и Втора фаза – Окончателен проект.

Възложител: Община Вършец

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

28/11/2019