Обществена поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране – изработване на инвестиционен проект за обект: ПСОВ към община Перущица Инвестиционният проект следва да бъде изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други свързани подзаконови норми. Проектирането ще се извърши еднофазно – „Идеен проект във формат за строително разрешение“ съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ. в следните части: Част: Технологична; Част: Архитектурна; Част: Конструктивна; Част: Електро и КИП и А; Част: ВиК; Част: Геология; Част: Геодезия

Възложител: Община Перущица

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/10/2019