Обществена поръчка

Предметът на поръчката включва:1.Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София;2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Проектирането е еднофазно: фаза работен проект (РП). Проектната разработка се изготвя по части: „Архитектура“, „Строит. конструкции“, „Електроинсталации ниско напрежение (НН) 0.4 kV“, „В и К“, „Структурно окабеляване“, „Пожарогасителна система“, „Система за видеонаблюдение“, „Летищна технология – указателни табели“, „Организация на движението“, „Геодезия“, „Отопление, вентилация и климатизация“, „Пожарна и аварийна безопасност“, „ПУСО“, „Технически спецификации по отделните части на проекта“, „Проектно-сметна документация (КСС)“, „ПБЗ“ и „Геология“. Съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторският надзор по всички части на проекта е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Обектът е I-ва категория съгласно чл. 137, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗУТ.

Възложител: Летище София ЕАД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/07/2019