Обществена поръчка

Предметът на поръчката включва проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Русе на обект: Блок “Баба Тонка“, ул. „Лозен планина“ №17, ж.к. „Родина“ – 1, гр. Русе, като обхвата и изискванията към инвестиционния проект са подробно описани в техническата спецификация и приложенията към нея: 1. Доклад от обследване за енергийна ефективност. 2. Технически паспорт: a. Приложения по част Архитектура; b. Приложения по част Електро; c. Приложения част ПБ; d. Приложения част ОВК; e. Доклад за резултатите от конструктивно обследване и оценка на състоянието на строеж; f. Приложения част Конструктивна g. Приложения част ВиК. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите: Дейност №1: Изготвяне на технически инвестиционен проект по техническо задание, неразделна част от документацията на настоящата поръчка.

Възложител: Община Русе

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/08/2019