Обществена поръчка

Предметът на общ. поръчка включва:1)Изработване на инвест.проекти във фаза работен проект за внедряване на пакет от енергосп. мерки за сградите,с което ще се постигне енергопотребление най-малко клас „С”; 2)Изпълняване на СРР и СМР в изп.на проектните решения,предвидени в съгласуваните и одобрени по съответния ред раб.проекти за сградите-изп.на всички енергосп.мерки,които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енерг.ефектив.и които водят най-малко до клас на енергопотребление “С”,изп.на всички мерки по конструктивно възст./усилване,които са предписани като задължит.и в техн.обследвания на сградите(съгласно Техническия паспорт) на сградата;изп. на мерки,свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите;3)Упражняв.на авт.надзор по време на строителството от проектантите по всички части в обхвата на техническия паспорт, в съответствие с изискванията на ЗУТ.Предметът на поръчката включва СМР на шест сгради в гр.Ген.Тошево.

Възложител: Община Генерал Тошево

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

27/08/2019