Обществена поръчка

Предметът на обществената поръчка – „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: основен ремонт на покривите на блокове 3 и 4, етажи 5 и 6 на блок 3 и компютърна зала в блок 2, етаж 2 от Централна сграда на МВР“ включва изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор, изпъбнение на СМР. Техническите спецификации са определени в документ Техническа спецификация – Приложение №1 и Задание за проектиране – Приложение №2, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В Техническа спецификация – Приложение №1 и Задание за проучване и проектиране – Приложение №2 към настоящата документация, са конкретизирани изискванията към изпълнение на дейностите

Възложител: Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи (МВР)

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/08/2019