Обществена поръчка

Предметът на обществената поръчка включва проучвателни и проектантски услуги, свързани с изработването на инвестиционен проект за преустройство на част от площта на съществуващия ресторант на ниво + 1, в Терминал 1, салон Заминаване на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“. Инвестиционният проект да се разработи във фаза „работен проект“ с обхват и съдържание в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство и Техническото задание на възложителя.

Възложител: Летище София ЕАД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/02/2020