Обществена поръчка

Предметът на настоящата процедура е „Извършване на обследване за енергийна ефективност на административна сграда на ТП на НОИ – Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров”№26 с идентификатор 63427.2.1725.1“.Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за извършване на ново обследване за енергийна ефективност, изготвяне на доклад и резюме за резултатите от обследването и издаване на актуален Сертификат за енергийни характеристики на част от административна сграда в експлоатация, с идентификатор 63427.2.1725.1, находяща се в гр. Русе, ул. „проф. Асен Златаров“ № 26, ползвана от ТП на НОИ Русе. Сградата е на два етажа и сутерен, със обща застроена площ 1457 кв. м. и РЗП 3133.45 кв.м., ползвана в режим на съсобственост между ТП на НОИ – Русе с 50,546% ид.части и ОББ АД с 49,454% ид.части.

Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ - РУСЕ, ул. Асен Златаров 26, За: Петър Георгиев, България 7000, Русе, Тел.: 082 816409, E-mail: Ruse@nssi.bg, Факс: 082 816440

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/08/2019