Обществена поръчка

Предметът на настоящата поръчка включва: доставка и подмяна на въздушни задвижвания на разединители 31,5kV с електрически задвижвания и доставка и подмяна на разединители 110kV; проектиране и изпълнение на ремонт на сградата за ЗРУ 31,5kV в електрическа подстанция Столник и доставка и подмяна на въздушни задвижвания на разединители 31,5kV с електрически задвижвания и доставка и подмяна на разединители 110kV; проектиране и изпълнение на ремонт на сградата за ЗРУ 31,5kV в електрическа подстанция Мизия.

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

07/02/2020