Обществена поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е Изработване на Общ устройствен план на Община Бобошево, включващ Опорен план, Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да изработи Общ устройствен план на Община Бобошево в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ успоредно с изработването на Проекта на Общ устройствен план на Община Бобошево, изпълнителят следва да изготви, опорен план, и Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Бобошево, включваща и Оценка за съвместимост (ОС) по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Възложител: Община Бобошево

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

27/08/2019