Обществена поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; – Строителство на пречиствателна станция; – Доставка и монтаж на машини и съоръжения; – Обучение на персонала; – Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/12/2019