Обществена поръчка

Предмета на поръчката включва следните дейности: Дейност № 1 – Конкретното проектно решение трябва да се разработи във фаза технически проект и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи. Дейност № 2 – Разрушаване на съшествуваща сграда; Дейност № 3 – Изпълнение на строителство; Дейност № 4 – Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството. Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. Участниците следва да подават оферта в пълен обем за целия предмет на обществената поръчка.

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

31/10/2019