Обществена поръчка

Предвижда се изпълнение на инженеринг на две подобекта – Подобект № 1: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обект: Блок 11 – Западно крило (Ректорат), Блок 11а – Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част”, бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София. Подобектът е ситуиран в УПИ I – ЗА УАСГ , кв. 59, м. „Лозенец –III част“ ,бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София. Главният вход е от обособен вътрешен двор от северна посока. Сградата се състои от две части – Ректорат и лаборатория ЦНИЛХИ. Подобект № 2: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обект: Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част”, бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София. Източник на финансиране е ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. с 97,18 на сто /от БФП/ и 2,82 на сто от собствено финансиране.

Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/12/2019

Уебсайт

https://uacg.nit.bg