Обществена поръчка

Поръчката включва: 1.Изпълнение на инвестиционен проект за двуетажна сграда със залагане на етапност на строителството. Проектирането да бъде еднофазно във фаза Работен проект, изпълнено в обхвата на технически и работен проект по смисъла на чл. 139 ал. (1) от ЗУТ, съдържащ следните проектни части: ?Част Геология; ?Част Геодезия; ?Част Архитектурна; ?Част Технологична; ?Част Конструктивна; ?Част Водоснабдяване и канализация; ?Част Електрическа; ?Част ОВК; ?Част Енергийна ефективност; ?Част Пожарна безопасност (ПБ); ?Част План за безопасност и здраве (ПБЗ); ?Част План за управление на строителни отпадъци (ПУСО); ? Част Сметна документация. 2.Авторски надзор по време на СМР за първия етап на строителство, който включва изграждането на първия етаж на сградата.

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Варна към ЕСО

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/12/2019