Конкурс

Oткрит конкурс за „Идеен архитектурен проект за изграждане на учебно административна сграда и ректорат на МУ-София“

Възложител: Медицински университет София

Уважаеми колеги,

Информираме Ви за обявена обществена поръчка  на открит конкурс с предмет   „ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ШЕСТЕТАЖНА УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И РЕКТОРАТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ – ДЕКАНАТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ МУ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КЪМ МУ – СОФИЯ, КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ“

Уникалния номер на поръчката в регистъра на обществените поръчки е 00398-2019-0002. Документацията за поръчката се намира  на адреса на профила на купувача на Медицински университет  София, който е Възложител на поръчката на http://pk.mu-sofia.bg/ , като директния достъп до документацията е на адрес :  https://bit.ly/2XauylB.

Линк към сайта на Агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F12_2014&id=895563

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Открита процедура

За идея

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

15/05/2019