Обществена поръчка

Основен ремонт покрив Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ „Къщичката“ в гр. Нови пазар

Възложител: Община Нови пазар

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/07/2019