Обществена поръчка

ОП№1: Обследване за енергийна ефективност и актуализиране на техническия паспорт и ОП№2: Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен и работен проект за Основен ремонт, основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите, в които е разположен общински културен институт “Столична библиотека”-сграда с идентификатор68134.102.79.1, разположена в ПИ с идентификатор 68134.102.79 по КККР, за който е отреден УПИ I-За обществено строителство, квартал 406 по плана на гр. София, местност “Зони Г от Главен градски център”, с адм. адреси пл. “Петко Р. Славейков” № 4 и ул. “Хан Крум” № 1, и сграда с идентификатор 68134.102.80.1, разположена в ПИ с идентификатор 68134.102.80 по КККР, за който е отреден УПИ II-За общ. Об обсл. дейности, квартал 406 по плана на гр. София, местност “Зони Г от Главен градски център”, с адм. адреси пл. “Петко Р. Славейков” № 4а и ул. “Георги С. Раковски” № 118, район “Средец”, Столична община

Възложител: Столична община

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

04/02/2020