Обществена поръчка

Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на окончателен технически проект и упражняване на последващ авторски надзор по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Възложител: Община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39, За: Михаил Христов - Ст. юрисконсулт, България 5855, гр. Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, Факс: 064 680704 Интернет адрес/и:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/07/2019