Обществена поръчка

Обществената поръчка предвижда да се изпълни проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ХГ „Борис Денев“, гр. В. Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура–общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код:ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1„Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.Изготвяне на работен инв. проект, съгл. разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест. проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техн. спецификация, както и техн. правила и норми за проектиране, стандарти, техн. указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация.

Възложител: Община Велико Търново

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/09/2019