Обществена поръчка

Обществената поръчка е свързана с: – изготвяне на работен проект за монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия, с 233,52 kWp фотоволтаична мощност, както и разработки по проектните части, които са необходими за изпълнението на предмета на поръчката. -Доставка, монтаж (в т.ч. изработване на конструкция, монтиране на соларни модули, защитни табла, контролери, инвертори, регенаратор на фазите, система за предотвратяване на връщането на ел. енергия към електропреносната мрежа и други съоръжения, окабеляване на Системата, заземяване и свързването ? към съществуващата инсталация) и пускане в експлоатация, включително провеждане на на 72-часова експлоатационна проба на Системата. -Провеждане на обучение на 4 броя служители на възложителя за експлоатационна работа със Системата. -Техническата поддръжка на Системата и нейните компоненти се осъществява от Изпълнителя в периода на гаранционния срок съгласно условията на проекта на договор.

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/08/2019