Обществена поръчка

Обществената поръчка включва в обхвата си следното:1. Изготвяне на инвестиционен проект 2. Изпълнителят на проекта (Изпълнителят) ще упражнява авторския надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант. 3. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – поетапно в съответствие с изготвения инвестиционен проект.Етап I: Преустройство на сгради №2 и №4, включително всички останали СМР в поземления имот (парцел), без тези за сгради №1 и №3. Забележка: В обхвата на изпълнение на предмета на настоящата ОП не се включва изпълнението на СМР, предвидени за Етап II -Преустройството на сгради №1 и №3. Подробно описание на дейностите и изискванията на възложителя са пососчени в Техн. спец.

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/08/2019