Обществена поръчка

Обект: Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата за приют за безстопанствени кучета- Етапно I + II“, с. Могила. Дейност 1- проектиране: Проектът следва да бъде изготвен етапно: Етап I – Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета. Етап II – Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване до 150 броя кучета общо. Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“ Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

Възложител: Община Стара Загора

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

05/08/2019