Обществена поръчка

Обект на обществената поръчка е изработване на технически проекти , с подробни количествени и количествено-стойностни сметки,авторски надзор при изпълнение на СМР на обект за изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край яз. „Доспат”, места за пикник, места за изхвърляне на отпадъци; дребно мащабна инфраструктура за достиг до вода, като пътеки, паркинги за коли, туристически ремаркета, каравани, кемпери в обхвата на имот с идентификатор 23025.195.40, пред имоти с идентификатори № 23025.159.9 , № 23025.159.12 и № 23025.159.14, както и пред други подходящи терени на м.”Махалата”, землище на гр. Доспат . Да се предвидят: места за паркинг за автомобили; места за каравани и кемпери, като за всяко едно място се предвиди бърза връзка за достъп до питейна вода и ток ; място за пикник, като в него са ситуирани беседка с маси и пейки, барбекю/камина; Да се предвидят и пейки за сядане, и кошчета за отпадъци разположени на територията на целия обект.

Възложител: Община Доспат

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/08/2019