Обществена поръчка

Обектът на поръчката е строителство (проектиране и изпълнение на строителство), по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В предмет на поръчката са включени следните дейности: 1: Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки и ремонтни дейности на сградата, разработен по всички нормативно изискуеми части, посочени в Техническите спецификации, в степен за цялостно изпълнение на СМР, включително подробни количествени и стойностни сметки, отговарящ по обем и съдържание на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството; и 2: Изпълнение на СМР, след влизане в сила на разрешение за строеж, при стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект и последователността и сроковете, предложени в разработен подробен линеен график.

Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София - град /предишно наименование - Столично управление "Социално осигуряване"/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

26/08/2019