Обществена поръчка

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019. Избраният изпълнител следва да ивърши изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации от ЧАСТ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за участие на възложителя., неразделна част от настоящата документация за участие. Изпълнението на поръчката включва: изготвяне на двуфазен инвестиционен проект – технически и работен проект, на база предоставените Технически спецификации и изходни данни и документи, представени от възложителя.

Възложител: Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

26/08/2019