Обществена поръчка

Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по обект: „Пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев” в УПИ I, кв.156А, гр.Петрич

Възложител: Община Петрич

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

01/07/2019