Обществена поръчка

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий – 1928“ с. Севар““

Възложител: Община Кубрат

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

15/07/2019

Краен срок за предаване