Обществена поръчка

“Инженеринг (проектиране и строителство) за аварийно укрепване на сградата на БАН, в гр. София, ул. „майор Юрий Гагарин“ №2, стопанисвана от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН“

Възложител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, бул. Цар Освободител 1, За: Искра Иванчева, България 1000, София, Тел.: 088 2408611, E-mail: iskra_ivancheva@abv.bg, Факс: 02 8705498

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/07/2019