Обществена поръчка

„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Основен ремонт и възстановяване на общинска сграда Блок №1 „Изток” с промяна на предназначението за ЦНСТД-1, Преходно жилище и Център за обществен

Възложител: Община Ново село

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/07/2019