Обществена поръчка

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на Колеж по туризъм в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“- Бургас

Възложител: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

01/10/2019

Краен срок за предаване