Обществена поръчка

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“

Възложител: Община Генерал Тошево, Васил Априлов №5, За: инж. Станимира Лищева-нач. отдел „ТУСИДЕ“, България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

25/07/2019