Обществена поръчка

Инвестиционно проектиране, авторски надзор и изграждане на Учебно – тренировъчна база, състояща се от многофункционална сграда, ремонтно хале, гараж тип навес, игрище за провеждане на физическа и пожаростроева подготовка и открит паркинг в имот с идентификатор 57159.501.2 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, м. Поповка, по проект на ГДПБЗН-МВР FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България.

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/09/2019