Обществена поръчка

Инвестиционно проектиране, авторски надзор и изграждане на Учебно – тренировъчна база, състояща се от многофункционална сграда с игрище за провеждане на физическа и пожаростроева подготовка и открит паркинг към нея, ремонтно хале и гараж тип навес в имот с идентификатор 57159.501.2 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, м. Поповка, по проект на ГДПБЗН-МВР Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България. Обемът на обществената поръчка обхваща: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, съгласно техническата спецификация. 2. Изпълнение на СМР, съгласно работния проект и техническата спецификация. 3. Авторски надзор, съгласно техническата спецификация.

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/11/2019