Обществена поръчка

Изработване на проекти за ПУП, ПУР и ПТКП за част от „Промишлена зона Изток“ от ул. „Генерал Прохоров“ до ул. „Фотинова“ и връзка с Източен обходен път III-513, гр. Попово и за част от „Промишлена зона Юг“ от ул. „Въстаническа“ до Западен обходен път II-51, гр. Попово, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване на проект за ПУП-Подробен устройствен план, ПУР-План за улична регулация, Парцеларен план и ПТКП-Подробен комуникационно-транспортен план за част от „Промишлена зона Изток“ от ул. Генерал Прохоров до ул. Фотинова и връзка с Източен обходен път III–513, гр. Попово. Обособена позиция № 2: Изработване на проект за ПУП-Подробен устройствен план, ПУР-План за улична регулация и ПТКП- Подробен комуникационно-транспортен план за част от „Промишлена зона Юг“ от ул. „Въстаническа до Западен обходен път II-51, гр. Попово, съгласно техническа спецификация и документация за участие.

Възложител: Община Попово

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/08/2019