Обществена поръчка

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНИ РАЙОНИ 210, 211, 212, 213 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЗАПАДНО ОТ КВ. „ТРИ ЧУЧУРА – ЮГ Изработването на проект на ПУП-ПРЗ за горецитираните поземлени имоти обхваща територия, предвидена за Централна устройствена зона на вторичния градски център, съгласно действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с решение № 1158 по протокол 55 / 26.05.2011г. от Общински съвет Стара Загора и включва: • Изработване на ПУП – План за застрояване; • Изработване на ПУП – План за регулация; • Изработване на задължителните схеми към ПУП-ПРЗ съгласно чл. 108 от ЗУТ, в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (обн. ДВ бр. 57/2001г.) – идейна схема на вертикално планиране, схема за водоснабдяване и канализация, схема за електрификация и далекосъобщения; • Проект за промяна на КК за територия по чл.16 от ЗУТ • Предвиждане на продължение на бул. „Славянски“ до включването му в бул. „България“, съгласно транспортно-комуникационна схема на гр. Стара Загора към действащия ОУП на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с решение № 1158 по протокол 55 / 26.05.2011г. от Общински съвет Стара Загора За територията има единични процедирани ПУП-ПЗ за отделни имоти, които са със сменено предназначение за неземеделски нужди и същите ще бъдат предоставени като изходни данни за проектиране. Цели на ПУП: Конкретните цели за изработването на ПУП – ПРЗ: • Създаване на планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие; • Използване по-пълноценно и ефикасно даденостите на разглежданата територия и създаване на условия за обновяване на територията и развитие на социалните и икономическите процеси; • Определяне правила и нормативи за прилагане на ПУП;

Възложител: Община Стара Загора

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване