Обществена поръчка

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Паркинг за леки автомобили в поземлен имот с идентификатор 73198.504.388, парцел XX, квартал 303 по плана на град Троян“ за обект: Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)]

Възложител: Община Троян, пл. Възраждане №1, За: Пламена Димитрова, България 5600, Троян, Тел.: 0670 68005, E-mail: pdimitrova@troyan.bg, Факс: 0670 68005

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/07/2019