Обществена поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за здравеопазване – “Здравна служба” в село Баните”

Възложител: Община Баните, област Смолян

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

26/07/2019