Обществена поръчка

Изпълнение на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец““; Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на изпълнение на „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“ Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“ За обособени позиции 2 и 3 :чл.21, ал.6 от ЗОП – Директно възлагане.

Възложител: Община Правец

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

05/12/2019