Обществена поръчка

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39, включително упражняване на авторски надзор.

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, За: инж.Веселин Георгиев, България 1618, София, Тел.: 0281883 17, E-mail: acad@cadastre.bg, Факс: 0295553 33

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/07/2019