Обществена поръчка

„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и разширение на мост над река Канина на път ІІІ-1905 (Добринище – Гоце Делчев) Господинци – Балдево – Огняново – п.к. Гърмен – (Гоце Делчев – Сатовча) “

Възложител: община Гърмен, ул. Първа 35, За: Петър Тигалонов - н-к отдел ПЕС и ТСУ, България 2960, село Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg, Факс: 07523 3179

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/07/2019