Обществена поръчка

„Изграждане на нови детски и спортни площадки, и обновяване съществуващи площадки за игра на открито в Община Стара Загора по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на нови детски площадки и обновяване на същестуващи“ Обособена позиция № 2 „Изграждане на спортни площадки“ В предмета на обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка се включва изграждане на нови детски площадки на открито, в това число и тяхното проектиране, когато няма изготвен проект, както и обновяване на вече съществуващи такива. Видовете работи включват: демонтаж на съоръжения; доставка и монтаж на пейки, беседки, ударопоглъщаща каучукова настилка, люлки и комбинирани съоръжения и други; подробно описани в Техническата спецификация В рамките на обособена позиция № 2 се включва играждане на спортни площадки на открито, в това число и тяхното проектиране, когато няма изготвен проект, както и обновяване на вече съществуващи спортни площадки, чрез доставка на уреди подробно одробно описа

Възложител: Община Стара Загора

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/09/2019