Обществена поръчка

Изготвяне на технически проекти , чиито обем и и съдържание и приложените към тях чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи.Проектът да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид и на електронен носител в обем и съдържание, да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички части на инвестиционния проект, следва да включват: •Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;•Изчисления, обосноваващи проектните решения;•Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения;Проектно сметна документация по всяка част, включваща КС и КСС.Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части.Съдействие за съгласуване на проектите, издаване на разрешение за строеж и осъществяване на авторски надзор при СМР.

Възложител: Община Доспат

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/01/2020